Privacy

Privacyverklaring Wijnbergen LoopbaanConsultantcy
Wijnbergen LoopbaanConsultantcy, gevestigd te Tiel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11057617 hecht belang aan de bescherming van de privacy van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe Wijnbergen LoopbaanConsultancy met uw informatie omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing
Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Wijnbergen LoopbaanConsultantcy persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) opdrachtgevers en klanten;
b. bezoekers aan de praktijk van Wijnbergen LoopbaanConsultantcy;
c. bezoekers van www.judithwijnbergen.nl;
d. deelnemers aan bijeenkomsten van Wijnbergen LoopbaanConsultantcy;
e. alle overige personen die met Wijnbergen LoopbaanConsultancy contact opnemen of van wie Wijnbergen LoopbaanConsultantcy persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Wijnbergen LoopbaanConsultantcy verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
c. tijdens een bezoek van de betrokkene op de website van Wijnbergen LoopbaanConsultantcy zijn gegenereerd, zoals IP-adres en het surfgedrag op de website.
Persoonsgegevens kunnen zijn: voornaam, achternaam, geslacht, e-mail adres, telefoonnummer adresgegevens, bedrijfsnaam, gegevens betreffende dienstverband en arbeidsverleden, gevolgde opleidingen, cv, uitslag assesment, gegevens in een plan van aanpak en gespreksverslagen. Voorts verwerken wij persoonsgegevens voor zover wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals ten behoeve van belastingaangifte.

3. Doeleinden verwerking
Wijnbergen LoopbaanConsultantcy verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden en de declaratie / facturatie voor verrichte werkzaamheden;
b. rapporteren aan opdrachtgevers;
c. het onderhouden van contact, door verstrekken van informatie waar een betrokkene zelf om gevraagd heeft en het uitnodigen voor bijeenkomsten;
d. het verbeteren van de website www.judithwijnbergen.nl;
e. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over aantal bezoekers, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages die niet naar individuele bezoekers herleidbaar zijn.

4. Verwerkers
Wijnbergen LoopbaanConsultantcy kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructie van Wijnbergen LoopbaanConsultantcy persoonsgegevens verwerken. Wijnbergen LoopbaanConsultantcy sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

5. Persoonsgegevens delen met derden
Wijnbergen LoopbaanConsultantcy deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van een wettelijke verplichting nodig is. Wijnbergen LoopbaanConsultantcy deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij een bijeenkomst samen met een andere organisatie wordt georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

6. Bewaren van gegevens
Wijnbergen LoopbaanConsultantcy bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Wijnbergen LoopbaanConsultantcy hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. persoonsgegevens: maximaal 5 jaar na het einde van de opdrachtovereenkomst;
b. (financieel-) administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
c. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging wordt overgegaan;
d. In het geval van het aanvragen van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte.
Papieren gegevens worden met behulp van een papiervernietiger vernietigd.

7. Rechtsgrond
Wijnbergen LoopbaanConsultantcy verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van –of met het oog op- het sluiten van een opdrachtovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de werkgever e.d.;
c. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen van een bijeenkomst.

8. Wijziging privacyverklaring
Wijnbergen LoopbaanConsultantcy kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. De actuele versie wordt op de website van Wijnbergen LoopbaanConsultantcy gepubliceerd.

9. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Wijnbergen LoopbaanConsultantcy te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Wijnbergen LoopbaanConsultantcy door een e-mail te sturen naar info@judithwijnbergen.nl.
Bij vragen of klachten over de wijze waarop Wijnbergen LoopbaanConsultantcy de persoonsgegevens, kunt u eveneens contact opnemen door een e-mail te sturen.

Wijnbergen LoopbaanConsultantcy onderschrijft tevens de gedragscodes voor loopbaanprofessionals, zoals gepubliceerd door Noloc en CMI.

Tiel, 6 juni 2018